کفش های ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ مـــن کجاست؟

  خاطــــــرات ِ خوب و شیرین ِ بهـــــــــــار ِ من کجاست؟

 کـــوچه هــــــــــــــای ِ خاکـی و باهم دویــــدن هایمان

 شور و شوق ِ خنــــده ی ِ بی اختــیــار ِ من کجاست؟

  کـــــــاهگل ها عطر ِ دفتــــــــــــــرهای ِ کاهی داشتـند

   خــاک ِ باران خـــــورده ی ِ ایل وتبــــــار ِمــن کجاست؟

کــــو دبســـتان؟ کو کلاس ِ درس؟ کو آن نیمـکـــــــت؟

 هـم کلاسی ِ همیــــــشه در کنــــــــار ِ من کجاست؟

 بـاغ سرســــبـــــز ِ الفبـــــــــــــا را چرا گـــــم کرده ام؟

ســـــطر ســـطــر ِ سیب های ِ آب دار ِ من کجاست؟

 آتـش ِ پیراهنـــــــت مانده ست در من ســـــــــــال ها

 «ریزعـلی»تنهای ِ تنهــــــــــــایم قطار ِ مــن کجاست؟

 مانــــــده جای ِ ترکـه اش بر روی ِ دستم، کو خودش؟

 درس ِ«سـارا»،درس ِ شیرین ِ«انـــــار ِ»من کجـاست؟

 رفـت آن«روباه ِ مکـــــــــــار» و پنیـــــــــــــرم را ربــــــود

 «زاغ ِ»خــوش آواز ِ روی ِ شاخســــــار ِ من کجاست؟

 پس چـه کس خط می زند مشق ِشبم رابعد از این؟

 پـــای ِ تختــــــــــــــه مهربان آموزگار ِ مــــن کجاست؟

 ثلــــــث ِ اوّل آشنـــــــــــــــــایی، ثلـــث ِ دوّم دوستی

 ثلــث ِ سوّم دست خـــــط ِ یادگار ِ مـــــــن کجاست؟

 باز هــم پاییـــــــــــــــز شد بابــــــای ِ پیر ِ مـدرســــه

 خـــــش خش ِ برگ ِ درختـــــان ِ چنار ِ من کجاست؟

 کـــاش می شد باز هم برگشت تا آن روزهــــــــــــــا

  خـــسته ام دل هـــای سنگی، روزگار ِمن کجاست؟


منبع: chehreghanian.blogfa.com
طبقه بندی: شعر، نوستالژیک، قدیمی، دهه شصتی،

تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 10:06 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.