عِیده نو باغا پر گُله
نوبتِ چَچِه بُلْبُله
بُرک پزِه کْلُوچه کُنِه
تجْگی وه زِیر دُوده کُنِه
خُسو نو چل*مشْکه کُنِه
یگ دمِه قْلَه*پُوده کُنِه
نلِّه کِه تو گیره کسِه
ور نْکشه شااِنْفسِه
مه مِی*نِه چاپِ دُو چووه
آله کِه روزِ ما شووه
خُورْد و کَلو از سرِ نو
مشْخُول شِیر و سِیتکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


چرْچرکو وه چرْچرِه
مْخونِه نو شِیره از برِه
چُلُّکِ سُرْخِ دَرِه تُنْگ
اَلْوونِ*یو اسْته نوورِه
(اُشُن کِه پْخوایِه جیک زنِه
دَر زِنْدونِ اِسْکنْدرِه).
آخُنْدکو ور سرِ گُل
خِی اَم و گْده دَس وه کْمرِه
او مِی*گه مِه کلُنْترو
او یکّه مِی*گه مه سرو
مْبینی ای جَم شُل قبا
چِنْدِه بخیل و لنْدکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


از زورِ خشْم وه بُول*بُوله
بُلبُلِ باغِ شِیبِ جک
مْخوایه کِه سر آخُنْدکه
از خشْمِ خوا پْکُتّه وه دک
مِی*گه گُلِ مْنه دُوزّیده
ای سْوِی چش سَر وه کُتک
طافِه دُو چلِّ دُو پُولی
گُم شه*ئِه سر شو وه درک
بْیه ایشْنه امْطو بْرُفُنِه
کِه تا اُغُنی نکْنِه دک
نِلِّه کِه دکّه وَه درِه
بْیه بْیه*رِه ساز و غِیچکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


پُتُّکو خِی خوا دووِ جک
مْخونِه نو سَر وه کُورکُورِه
کرّکو زِیرِ کرْمکه
چوت کرْده نو وه کرکرِه
کْمَلکو اَرکه ور سرِه
سَر وه ردِ یکّ و دْگرِه
مورو اُسَر وه رِیسکِه
سر کارِ لپّ و لِیسکِه
رَه* ره مْکُتِّه یگ بدیله
ته بُکْنِه دونه دخیله
چُوچَگو مِی*نِه چیکّ و چیک
از رنْدِ مرْغِ خَزکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


سَگ دَرِه کَل وه دردره
خرکِه کچَل وه عرعره
گنْگرِ لُکِّ بِی*سِدِه
مْخوائه کِه گرْده گَنْگ بره
چُرْتکِ چلْگِ چُرْمِتِه
گْرفْته خِی چو سر رِی مه ره.
تَلکِ جَلدِه دَرِه کُرغ
وه اَشْنه و وه جُلجُله
شَرْتکِ طافِه لنْدکو
مِی گه کِه ور سرِ گُله
دعا کو ولْکِه کِه پْکنه
کُونِ (گُرِّ) شْنه گوجِ سُورکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


موکِه گُلی سَر وه زُنُو
وه فِکْرِ جِیزِ ماگُله
پَرْته اواسِ سُخْتِه*یو
خِی خُت خوا سر دُوچُنْگُله
مِی*گه توارِه شُسْته*دو
گرْدکِی زِیرِ شاگُله؟
(آجِیزِه ای شَر و دیار
ایمْنه مْچَله خِی روزِگار)
اُدَس وه زِیر سائِه دِوال
وه نزْدُوکی دُرْچِه موال
دُو سه تّه گوچه خِی گْدکِه
سَرْکُتو خِی لُوَتکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه

کُچِّ دکُنْچه کُنْجِ خَم
بی*بی ره بی، درْجکیده
وه بونِه جِیزِ گوچِه خوا
وه جونِ چَرک لگیده
رُو پو یو خو شْته سَنْگُکی
گُچَکِه سُلْبِ بَنْدُکی
وه رُوی کُتّه پسِ دک
چاجُوشِ یو وه قُل*قُله
دَم*بَسْتِه بسْتِه لاغره
پِینَر وه برْکِه*یو شُله
مِی*گه بْدِه نَنه کوم زنو
یک لِنْگِ نونِ بُرکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


مَرْدینِه خونه شْنسْتِه*یو
وه رُوش خوا صابُو مالیده
وَه دِشْته پاکی کونِه ره
بَرُت خوا ناگْمو تْراشیده
بونه که شاشِ شاگُله
کِه رُو پو بی بی شاشیده.
(سِی کو چِه روزگارِه*یه
اَر چیزِه بوِنه کارِه*یه).
بَپُور اُدس وه سر دُو پو
شْنسْتِه*یه نو سَر وه کُوتو
خُلقِ یو تَنْگه بَپُورک
خایِه نه کِنْده مَرکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


جا مِدُنی، چِنگِ مزار
پُورْمَرْدْکُنک مِی*نِه قطار
سُون آسْمو اسْته کْلکِّ شو
بسْته شْته باز سر چکِّ شو
وه سُورسُور و وه غرغرِه
کِه تیرْگِ شْنه نْبره دْگرِه.
کِنْجَکو مِی*نِه سمگُل
جَمِه اُدَس یقُل دُوقُل
پْسَرْکو ای نیم سَر وه بُودو
داره خِی اَم مِی*نه خُسو
گاِئِه تکّی گائِه چَشک
وه سُلْبی خِی یکّ و گْدکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


رَرَوی مْیُمْده، جْوونْککِه
دیده جکِّه ام*جَرکه
مْخواسْته*ده خر خوا او دِه*یه
بسْته*ده پِیشِ سَرکه
وا بُوده کُوتْرُو غپ*غپی
غَپ برْده لِنْگِ خَرکه
کَرَکِه ام سُو مْچریده
تیشْت زْده پْرتِّ پْسَرکه
تو سِی کو ور چخلِه اووِه
آدم و مال دَس وه یکِه
کِه یکِّه سُون شو نکْنه سِی
یا نْبره اَقِ شْنه دْگکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


زمونه خِی مه سر لجه
یا سرِ شانسِ مه کجه
اَرْکه ره پْخوائی سِی کُنی
وه شُومْکی یو وه وک*وکه
خرْچه وه کارِ مَرْدُمه
اَر سُونِه بُوکّه یا دکه
نه نونِ گرْم وه تُنْدُوره
نَه اووِه کِه بُگی خْنکه
دسْتِه اُدَس گُر وه گُره
جَمِه ای*دَس وه سرْچکه
وه منْدِ خُت خوا خِی گْدکِه
پونِ خوشِه وارِیزکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِه


اَرْکه وه فِکْرِ خُت خِه*یه
خِی دِلِ رِیش رِیشِ خوا
نزْدُوکه چارْدُوگرْده شَه
سِی کُنِه دور و پِیشِ خوا !
از تووِ خُتْکی بگْذرِه
غَم برِه قوم و خِیشِ خوا
پو شه*ئِه دُوره سِی کُنِه
شُومْکی ره بِلِّه اِی کُنِه
مْخوائِه غمه بِی*اوش کُنِه
چاپِ خوا خُوب وه جوش کُنِه
ایمْنه کِه گرْد وه سرْچکِه
مشْخُول شِیر و سِیتکِه

وه کارِ چاپ و سرْچکِه
غُصّه ره مِلِّه ور دْگکِهطبقه بندی: اشعار زابلی،

تاریخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : Moheb Ali | نظرات
.: Weblog Themes By Moheb Ali Rahat Dahmardeh :.